دستورالعمل اجرايي معاملات برخط

مصوب 06/06/1398 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار

این دستورالعمل بر اساس بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ایران و بهمنظور ساماندهي زیرساخت الكترونیكي دریافت سفارش از مشتري، ثبت نزد كارگزاري و ارسال آن به صورت برخط (Online) به سامانه هاي معاملاتي و زیرساخت برخط گروهي، در تاریخ 06/06/1398 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده 1 :

ا صطلاحات و واژههایي كه در مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا سلامي ایران م صوب آذرماه 1384 مجلس شوراي ا سلامي ،آئیننامة معاملات در شرررركت بورس اوراق بهادار تهران، دسرررتورالعمل اجرایي نجوه انجالا معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران ،دس تورالعمل معاملات كاو و اوراق بهادار مبتني بر كاو در بورس كاوي ایران، دس تورالعمل يریرش كاو و اوراق بهادار مبتني بر كاو در بورس كاوي ایران و دسررتورالعمل معاملات كاو و اوراق بهادار قابل معامله در بورس انرژي ایران تعریف ش دهاند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به كار رفتهاند. واژههاي دیگر داراي م��اني زیر ميباشند :

 • بند 1 :

  بورس: منظور شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس كاوي ایران، بورس انرژي ایران یا هر شركتي كه با مجوز شورا تجت عنوان بورس تشكیل مي شود، حسب مورد است .

 • بند 2 :

  كانون: كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار است.

 • بند 3 :

  سفارش: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار یا كاو است كه توسط مشتري به كارگزار یا كارگزار/معاملهگر ارائه ميشود .

 • بند 4 :

  زیر ساخت برخط دریافت و ثبت سفارش: زیر ساخت الكترونیكي ا ست كه تو سط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر به منظور ایجاد امكان ثبت، ویرایش یا انصراف از سفارش نزد كارگزار یا كارگزار/معاملهگر، به صورت برخط در اختیار مشتري قرار ميگیرد .

 • بند 5 :

  زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معامله گر: زیرساخت الكترونیكي است كه توسط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر بهمنظور ایجاد امكان ارسال سفارش ثبت شده توسط مشتري به سامانه معاملاتي بورس به صورت خودكار و بدون واسطه، فراهم شده است .

 • بند 6 :

  زیر ساخت برخط ار سال سفارش با وا سطه معامله گر )زیر ساخت برخط گروهي( :زیر ساخت الكترونیكي ا ست كه تو سط كارگزار یاكارگزار/معاملهگر به منظور ایجاد امكان ار سال سفارشهاي ثبت شده م شتریان تو سط معامله گر مجاز، به سامانه معاملاتي بورس فراهم شده است .

 • بند 7 :

  معاملات برخط: انجالا معامله به روش ي اس ت كه ني آن كارگزار یا كارگزار/معاملهگر درخواس تهاي ثبت، ویرایش یا حرف س فارش م شتریان را از نریق زیر ساخت بند 4 دریافت و يس از اعمال كنترل هاي وزلا از نریق زیر ساخت بند ۵ به سامانه معاملاتي بورس ارسال نموده و نتیجه را از سامانه معاملاتي بورس دریافت مي كند .

 • بند 8 :

  مشتري: شخص حقیقي یا حقوقي است كه سفارش وي مطابق این دستورالعمل به سامانه معاملاتي بورس ارسال ميشود .

 • بند 9 :

كارگزار یا كارگزار/معاملهگر: كارگزار یا كارگزار/معامله گر داراي مجوز اسرررت كه خدمات اخر سرررفارش و انجالا معاملات از نریق زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵و 6 این ماده را به مشتري یا معامله گر مجاز ارائه مينماید .

 • ماده 2 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف است تمهیدات وزلا جهت انمینان از رعایت كلیه مقررات مرتبط با ثبت و ارسال سفارش در بازار س رمایه و س ایر مقررات، ض وابط معاملاتي و مص وبات و الزاماتي كه توس ط س ازمان یا س ایر مراج  ذیص لا  تعیین ميش ود را در زیرساخت هاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل فراهم نموده و اجرا كند .

 • ماده 3 :

كارگزار یا كارگزار/معاملهگر علاوه بر اخر مجوز معاملات برخط از سازمان، مكلف ا ست قبل از بهرهبرداري از هریك از زیر ساختهاي مو ضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این د ستورالعمل، به ازاي ات صال به سامانه معاملاتي هر بورس، تأییدیه فني از سازمان دریافت نماید .

 • تبصره 1 :

  صدور تأییدیه مندرج در این ماده، راف  مسئولیت كارگزار یا كارگزار/معاملهگر در خصوص تأمین امنیت و قابلیتهاي فني و عملیاتي زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل، و همچنین رعایت مقررات مربوط نیست.

 • تبصره 2 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر باید در تمالا زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل، امكانات مناسبي را جهتكنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرایط مقرر در این دستورالعمل، حسب اعلالا سازمان در اختیار وي قرار دهد .

 • تبصره 3 :

استفاده از زیرساخت موضوع بند 6 ماده یك این دستورالعمل توسط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر به ازاي هر ایستگاه معاملاتي برخط گروهي در چارچوب مصوب بورس منوط به اخر مجوزهاي وزلا از بورس است .

 • ماده 4 :

  درخواست اخر تأییدیه موضوع مادة 3 این دستورالعمل باید كتباً توسط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر و به همراه مستندات مورد نیاز به سازمان ارائه شود .در صورت كامل بودن انلاعات و مستندات، سازمان نظر خود را مبني بر يریرش یا رد درخواست ارائه شده ظرف حداكثر 20 روز كاري از تاریخ دریافت انلاعات و مستندات به كارگزار یا كارگزار/معاملهگر متقاضي اعلالا مينماید .

 • ماده 5 :

  سفارشهاي دریافت شده از نریق زیر ساخت مو ضوع بند 4 ماده یك این د ستورالعمل، ممكن ا ست بدون وا سطه معامله گر یا با واسطه معامله گر، ثبت و ارسال شود. در صورتي كه مشتري در حین ثبت سفارش، ارسال بدون واسطه معاملهگر را انتخاب نماید ،كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف است سفارش را با رعایت ترتیب زماني دریافت و سایر مقررات، بلافاصله از نریق زیرساخت بند ۵ ماده یك این دستورالعمل به سامانه معاملاتي بورس ارسال نماید. چنانچه مشتري ارسال سفارش با واسطه معامله گر را انتخاب نموده با شد،  سفارش دریافتي از م شتري تفاوتي با سفارشهاي كتبي ح ضوري نخواهد دا شت و كارگزار یا كارگزار/معاملهگر باید با رعایت ترتیب زماني دریافت سفارش و سایر مقررات، اقدالا به ارسال سفارش به سامانه معاملاتي نماید .

 • ماده 6 :

  زیر ساختهاي مو ضوع بندهاي 4 و6 ماده یك این د ستورالعمل، باید مجهز به سی ستم احراز هویت چند عاملي امن، مطابق شرایط اعلامي توسط سازمان باشند .

 • ماده 7 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف اسررت تمالا الزامات امنیتي را مطابق مقررات از جمله الزامات ابلاغ شررده از سرروي سررازمان را در زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل، رعایت و اجرا نماید .

   

   

 • ماده 8 :

  كارگزار یا كارگزار/معامله گر باید هرگونه تغییر در زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل را قبل از بهرهبرداري، به سازمان اعلالا و در چارچوب الزامات ابلاغي سازمان اقدالا نماید .

 • ماده 9 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف ا ست، فهر ست تمالا ن سخه هاي عملیاتي زیر ساخت بند 4 ماده یك این د ستورالعمل را كه داراي تأییدیه از سازمان مي باشند به همراه روش هاي دسترسي به آنها، به مجض بهره برداري در تارنماي رسمي خود اعلالا نماید .

 • ماده 10 :

  ارائة سررایر خدمات از نریق زیرسرراختهاي موضرروع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دسررتورالعمل، از قبیل معاملات الگوریتمي یا معاملات ابزارهاي مالي جدید، منوط به رعایت الزاماتي است كه حسب مورد از سوي سازمان ابلاغ میشود .

 • ماده 11 :

  در صررورت وقوع هر گونه تخلف از الزامات و تكالیف مربوط به زیرسرراختهاي موضرروع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دسررتورالعمل ،مسئولیت انضباني ناشي از انجالا تخلف بر عهده كارگزار یا كارگزار/معاملهگر است؛ مگر اینكه كارگزار یا كارگزار/معاملهگر رعایت كلیه قوانین، مقررات و الزامات مربونه و عدلا انتساب آن به خود را اثبات نماید .

 • ماده 12 :

در صررورت وجود شررواهد و قرائني مبني بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخانره در شررفافیت و منصررفانه بودن بازار، كارگزار یا كارگزار/معاملهگر ميتواند اقدامات يی شگیرانهاي از قبیل مجدودكردن د ستر سي م شتریان یا سفارش هاي آنها بهعمل آورد. اقدامات مربونه به همراه شر  علت و جزئیات آن باید تو سط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر، م ستند و نگهداري شده و حداكثر ظرف یك روز كاري به سازمان و بورس ارائه گردد .

oتبصره :

كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف است حسب اعلالا سازمان یا بورس، اقدامات يیشگیرانه موضوع این ماده را انجالا دهد .

ماده 13 :

كارگزار یا كارگزار/معاملهگر در صورتي ميتواند زیرساختهاي موضوع بندهاي  4و ۵ ماده یك این دستورالعمل را در اختیار مشتري قرار دهد كه مهارت وزلا درخصوص استفاده از این زیرساختها و همچنین آشنایي وي با مقررات مربوط به معاملة اوراق بهادار یا كاو را بررسي و احراز نماید .

 • تبصره 1 :

  نمایندگان حقیقي م شتریان حقوقي و نمایندگان قانوني م شتریان حقیقي زیر 18 سال تمالا شم سي، باید حائز شرایط مو ضوع اینماده باشند .

 • تبصره 2 :

ضوابط اجرایي سنجش توانایي مشتري از حیث شرایط موضوع این ماده توسط كانون به اعضاء ابلاغ ميشود .

 • ماده 14 :

  اس تفاده از زیرس اختهاي موض وع بندهاي 4 و ۵ ماده یك این دس تورالعمل توس ط مش تري، منوط به انعقاد قرارداد با كارگزار یا كارگزار/معاملهگر است .قرارداد مركور باید در چارچوب مصوب كانون و دربردارنده الزامات ابلاغي سازمان باشد .

 • ماده 15 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر براي مدیریت ارائه خدمات از نریق زیرس اختهاي موض وع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دس تورالعمل ،باید حداقل یك واحد مجزا در س راختار اداري خود تش ركیل داده و نس ربت به نظارت مس رتمر بر مخانرات وی ة معاملات برخط و زیرساخت برخط گروهي و انجالا اقدامات كنترلي و نظارتي وزلا از جمله الزامات ابلاغي توسط سازمان و سایر مراج  ذیصلا ، اقدالا نماید .حداقل شرایط تصدي واحد مزبور مطابق الزاماتي است كه توسط سازمان ابلاغ ميشود .

 • ماده 16 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر باید امكان اعمال مجدودیتهاي اعلالا شررده از سرروي سررازمان به شررر  موارد زیر را در زیرسرراختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل فراهم نموده و حسب اعلالا سازمان اعمال نماید :

 1. مجدودیت در نوع سفارش
 2. مجدودیت در زمان فعالیت
 3. مجدودیت فعالیت بر روي نماد معاملاتي، جلسه معاملاتي، تابلو، صنعت، بازار یا عرضه خاص در هر یك از بورسها
 4. مجدودیت در حجم سفارش شامل بخش آشكار و ينهان

۵. مجدودیت در قیمت سفارش

 1. مجدودیت معاملاتي براي مشتري یا مشتریان خاص
 2. مجدودیت در تعداد مشتریان هر كارگزار یا كارگزار/معاملهگر
 3. مجدودیت در حجم و ارزش معاملات مشتریان
 4. مجدودیت نوسان قیمت مجاز
 5. مجدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با دامنه مظنه بازار
 6. مجدودیت درصد تفاوت قیمت سفارش با قیمت آخرین معامله
 7. مجدودیت تفاوت قیمت نسبت به معامله قبل براي سفارشاتي با حجم و ارزش يایین
 8. مجدودیت حداقل یا حداكثر خرید
 9. مجدودیت حداقل تغییر قیمت سفارش
 10. مجدودیت در خرید یا فروش بودن سفارش
 11. مجدودیت در نجوه اجراي سفارش
 12. مجدودیت در اعتبار زماني سفارش
 13. مجدودیت در تعداد موقعیت هاي تعهدي باز در یك نماد
 14. مجدودیت در تعداد موقعیت هاي تعهدي باز در تمامي نمادها
 15. مجدودیت در مبلغ وجه تضمین اولیه به تفكیك هر مشتري
 16. مجدودیت در مبلغ وجه تضمین اولیه به تفكیك هرنماد
 17. امكان اعمال تخفیف بین سررسید در مجاسبه وجه تضمین اولیه
 18. مجدودیت در اخر موقعیت تعهدي فزاینده اعم از خرید و فروش
 19. مجدودیت در حجم معاملات روزانه به تفكیك موقعیت خرید و فروش یا هر دو
 20. مجدودیت فعالیت در گروه یا زیرگروه كاویي
 21. مجدودیت فعالیت در بازارهاي اصلي یا فرعي
 22. مجدودیت فعالیت در تاور)كشاورزي،صنعتي و معدني،قیر و فرآورده هاي نفتي، يتروشیمي، كشف يریمیولا و(...
 23. مجدودیت در ثبت سفارش)حداكثر و حداقل ثبت سفارش(
 24. مجدودیت حجم ثبت سفارش در خصوص هر كارگزار یا كارگزار/معاملهگر
 25. مجدودیت حجم ثبت سفارش در خصوص هر سهم از بازار
 26. امكان تعیین میزان يیش دریافت سفارش
 27. تعیین اعتبار زماني سفارش فروش)عرضه(در معاملات مازاد عرضه)مچینگ(
 28. مجدودیت در اجراي مهلت ثبت سفارش رینگ ها
 29. امكان تعیین مجدودیت ثبت سفارش در خصوص اعلالا سایر مراجقانوني
 30. سایر مجدودیت ها به تشخیص بورس ها و تأیید سازمان
 • تبصره 1 :

  در ص ورت اعلالا مجدودیت جدید علاوه بر موارد موض وع این ماده، كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف اس ت ني مهلت تعیین ش ده توسط سازمان امكان اعمال مجدودیت را در زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل فراهم كند .

 • تبصره 2 :

  زیر ساختهاي مو ضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این د ستورالعمل باید به گونهاي با شد كه مجدودیتهاي و ض  شده مو ضوع این دستورالعمل، در آن قابل تنظیم بوده و بهصورت لجظهاي و برخط، قابلیت اعمال داشته باشد .

 • تبصره 3 :

مجدودیتهاي موضررروع این ماده باید همزمان با اعمال، مطابق با روش هاي مندرج در قرارداد میان مشرررتري و كارگزار یا كارگزار/معاملهگر، به مشتریان انلاعرساني شود .

 • ماده 17 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف اس رت در زماني كه الزامات مقرراتي ایجاب میكند، دس رترس ري مش رتري براي حرف یا ویرایش سفارشهاي ثبت شده را مسدود نماید. كارگزار یا كارگزار/معاملهگر همچنین اختیار حرف سفارش هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانین و مقررات و به همراه نگهداري دویل و مستندات مثبته دارد .

   

 • ماده 18 :

سفارشهاي دریافت شده از مشتري در صورت عدلا رعایت مجدودیتهاي مقرراتي نباید توسط زیرساختهاي موضوع بندهاي ۵ و 6ماده یك این دستورالعمل به سامانه معاملاتي بورس ارسال شود. در این خصوص باید بلافاصله يیامي مبني بر عدلا يریرش سفارش و دلیل آن براي مشتري ارسال گردد .

 • ماده 19 :

  اعمال هرگونه مجدودیت بر معاملات م شتري یا د ستر سي وي به زیر ساختهاي مو ضوع بندهاي 4 و ۵ ماده یك این د ستورالعمل توس رط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر باید مس رتند به قوانین و مقررات مرتبط باش رد. در ص رورت اعمال این مجدودیتها، كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مسئولیتي در قبال خسارات وارده نخواهد داشت .در صورت اعمال هرگونه مجدودیت موضوع این ماده، كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف به انلاعرساني به مشتري مطابق با روش¬هاي مندرج در قرارداد میان مشتري و كارگزار یا كارگزار/معاملهگر است .

 • ماده 20 :

كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف است كلیة سوابق سفارشها و فعالیتهاي مشتري و همچنین تمامي وقای  و رخدادهاي سیستمي اجزاي زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل را مطابق با الزامات ابلاغي سازمان ثبت و نگهداري و حسب درخواست به سازمان یا بورس ارائه نماید .

oتبصره :

كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف ا ست سوابق سفار شهایي را كه به دلیل عدلا رعایت مجدودیتهاي مقرراتي یا مجدودیتهاي و ض  شده توسط خود، در زیرساختهاي بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل يریرفته نشدهاند، ثبت و ��گهداري نماید .

ماده 21 :

درصررورت نقض هریك از مفاد این دسررتورالعمل، مرج  رسرریدگي ميتواند علاوه بر مجازاتهاي انضررباني یا نقدي مقرر در سررایر مقررات، یك یا چند مورد از مجازاتهاي زیر را نسبت به متخلف اعمال نماید:

 1. مجدودیت در ثبت سفارش به تفكیك نوع سفارش )خرید یا فروش(
 2. مجدودیت استفاده از زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل
 3. تعلیق مجوز انجالا معاملات برخط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر به مدت معین
 4. لغو مجوز انجالا معاملات برخط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر

 

o تبصره :

در صرررورت صررردور حكم به هریك از مجازاتهاي مندرج در بندهاي فوق، قبل از اجراي مجازات، حداكثر ده روز به كارگزار یاكارگزار/معاملهگر فر صت داده مي شود تا درخ صوص مجدودیتهاي ایجاد شده ن سبت به انلاعر ساني به م شتریان ا ستفاده كننده از زیرسررراختهاي موضررروع بندهاي 4 و ۵ ماده یك این دسرررتورالعمل به نجو مندرج در قرارداد فیمابین اقدالا نماید. كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف است به مجض آغاز مدت مركور نیز نسبت به انلاعرساني به مشتریان مطابق با قرارداد فیمابین مبادرت كند .

در هر حال عدلا انلاعرساني به مشتریان توسط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مان  از اجراي مجازات نخواهد بود .

 • ماده 22 :

  در صورت احراز عدلا رعایت هریك از الزامات فني و امنیتي ابلاغي سازمان در زیر ساختهاي مو ضوع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل و عدلا رف  آنها ظرف مهلت اعلامي، سازمان مي تواند دسترسي كارگزار یا كارگزار/معاملهگر به زیرساخت هاي مزبور را تا زمان تامین و رعایت الزامات، قط  یا مجدود نماید .

 • ماده 23 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر نميتواند بابت ارایة خدمات موضررروع بندهاي 4،  ۵ یا 6 ماده یك این دسرررتورالعمل، وجهي علاوه بر كارمزدهاي مصوب سازمان از مشتري دریافت نماید .

 • ماده 24 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر باید رویههاي معامله از نریق زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ و 6 ماده یك این دستورالعمل، شرایط و مخانرات مربوط به این نوع معاملات را از نریق تارنماي رسرررمي خود به انلاع عمولا رسرررانده و هرگونه تغییر در موارد فوق را بلافاصله اعلالا نماید .

 • ماده 25 :

در صرررورتي كه زیرسررراختهاي موضررروع بندهاي 4 یا ۵ ماده یك این دسرررتورالعمل به هر دلیلي دچار اختلال گردد، كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف اس ت به مجض وقوع نس بت به انلاع رس اني مقتض ي به مش تري و اعلالا راههاي جایگزین ثبت و ارس ال س فارش، براس اس رویه هاي مندرج در قرارداد فیمابین مش تري و كارگزار یا كارگزار/معاملهگر اقدالا نماید. این اقدامات نافي تكالیف كارگزار یا كارگزار/معامله گر در جهت رف  اختلال نمي باشد .

 • تبصره :

  در ص ورت وقوع اختلال در زیرس اختهاي موض وع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دس تورالعمل، كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف است موضوع را فوراً به سازمان و بورس انلاع داده و دویل آن را به صورت مستند و مكتوب حداكثر ظرف دو روز كاري ارسال نماید . ماده 26 :

  در صورت بروز اختلال یا قط  دسترسي به سامانه هاي معاملاتي، بورس مربونه مكلف به انلاع رساني فوري به سازمان و همچنیناعضاي خود جهت اعلالا به مشتریان است .

 • تبصره :

بورس باید مستندات مربوط به بروز حوادث موضوع این ماده را در سوابق خود نگهداري و حسب درخواست، به سازمان ارائه نماید .

 • ماده 27 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف اس ت به مجض انلاع از آس یب يریري در زیرس اختهاي موض وع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل، اشكاوت موجود را در اسرع وقت رف  نموده و به سازمان و بورس گزارش نماید .

 • ماده 28 :

واگراري تهیه، راه اندازي یا يشرررتیباني زیرسررراختهاي موضررروع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دسرررتورالعمل توسرررط كارگزار یا كارگزار/معاملهگر به دیگري مستلزلا انعقاد قرارداد كتبي با رعایت الزامات ابلاغي سازمان و در چارچوب مصوب كانون است .

oتبصره :

واگراري تهیه، راه اندازي یا يشتیباني زیرساختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل به دیگري راف  مسئولیتهاي كارگزار یا كارگزار/معاملهگر نیست .

 • ماده 29 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف است خدمات يشتیباني وزلا براي زیرساختهاي موضوع بندهاي 4 و  ۵ماده یك این دستورالعمل را فراهم نموده و ض من اعلالا روش هاي اس تفاده از این خدمات در تارنماي رس مي خود، خدمات يش تیباني مركور را در دس ترس مشتریان قرار دهد و حسب درخواست هر یك از مشتریان، نسبت به رف  فوري مشكلات احتمالي، اقدالا نماید .

 • ماده 30 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف ا ست مطابق قالب ابلاغي سازمان، فهر ست ا شخاص داراي م سئولیت به عنوان مدیر یا ا شخاص داراي دسترسي به شر  زیر و تغییرات آن را فوراً به سازمان اعلالا نماید:

 • 1-كلیه افرادي كه به واس طه زیرس اختهاي موض وع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دس تورالعمل به هر نجوي به انلاعات مجرمانه مشتریان از جمله سفارش ها، معاملات، داراییها و سوابق آنها دسترسي دارند؛
 • 2-مدیر عامل و اعضرراي هیئت مدیره كارگزار یا كارگزار/معاملهگر و شررخص دیگري كه تهیه، راه اندازي و يشررتیباني زیرسرراختهاي موضوع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل به وي برون سپاري شده باشد؛
 • 3-كلیه افراد مرتبط با راهبري، ي شتیباني یا نگهداري زیر ساختهاي مو ضوع بندهاي 4، ۵یا 6 ماده یك و ماده 20 این د ستورالعمل كه داراي حساب كاربري در حداقل یكي از موارد زیر باشند:

الف: تجهیزات شبكهاي، امنیتي و زیرساختي ب: سیستمهاي عامل ج: يایگاههاي داده

د: بخش مدیریت یا گزارشگیري نرمافزاري

 • تبصره 1 :

  كارگزار یا كارگزار/معاملهگر مكلف ا ست از كلیه كاركنان خود كه م شمول این ماده مي با شند،  ضمن اخر تعهد من  اف شاء انلاعات نسبت به اخر تضامین كافي جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض تعهد اقدالا نماید .

 • تبصره 2 :

در صررورتي كه كارگزار یا كارگزار/ معامله گر تهیه، راه اندازي یا يشررتیباني زیرسرراختهاي موضرروع بندهاي 4، ۵ یا 6 ماده یك این دستورالعمل را به شخص دیگري واگرار نموده باشد، مكلف است از وي ضمن اخر تعهد من  افشاء انلاعات نسبت به اخر تضامین كافي جهت جبران خسارات احتمالي ناشي از نقض تعهد اقدالا نماید .

 • ماده 31 :

  الزامات مقرر در مواد 6، 7، 8، 14، 1۵،20، 28 و 30 این د ستورالعمل، ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ آن تو سط سازمان تدوین و ابلاغ مي شود .

 • مؤخره :

این د ستورالعمل در 31 ماده و 16 تب صره در تاریخ 06/06/1398 به ت صویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ر سید و سه ماه يس از تاریخ ابلاغ آن وزلا اوجراست. با تصویب این دستورالعمل، دستورالعمل اجرایي معاملات برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصروب 03/07/1389 هیئت مدیرة سرازمان بورس و اوراق بهادار، دسرتورالعمل اجرایي معاملات برخط كاو و اوراق بهادار مبتني بر كاو در بورس كاوي ایران مصوب 13/08/1392 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرایي سفارش هاي الكترونیكي اوراق بهادار يریرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م صوب 14/04/1383 هیئت مدیره سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران نسخ میشود .

بورس کالامعاملات آنلاین اکسیرمعاملات آنلاین قدیممعاملات آفلاینسهام عدالت