دستورالعمل معاملات اوراق اختيار فروش تبعي در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

مصوب 14/06/1397 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

 

فصل يك - تعاريف و كليات :

oماده 1 :

اصطلاحات و واژههايي كه در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، آييننامه معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران، دستترورامعما اجرايي نهوه انمام معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، دستترورامعما اجرايي نهوه انمام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران و دستتترورامعما معاملات قرارداد ااريار معامده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران تعري  شدهاند، به همان مفاهيم در اين دسرورامعما بهكار رفرهاند.

واژههاي ديگر داراي معاني زير ميباشند:

 • بند 1 :

  ا شخاص مدزم به واگذاري اوراق ااريار اريد تبعي: ا شخاص حقيقي يا حقوقي كه واجد شرايط واگذاري اوراق ااريار اريد تبعي به عرضه كننده مي باشند؛  

 • بند 2 :

  اطلاعيۀ عرضه: اطلاعيهاي است مشرما بر مشخصات "اوراق ااريار فروش تبعي "كه طبق فرمت مصوب بورس و بر اساس ضوابط اين دسرورامعما منرشر مي شود؛

 • بند 3 :

  اوراق ااريار اريد تبعي :ورقه بهاداري اس ت كه بر اس اس آن، ااريار اريد تعداد مش خص ي از دارايي بايه مطابق ش رايط ت ويه تعهدات اعلامي در اطلاعيه عرضه در سررسيد به عرضه كننده اوراق ااريار فروش تبعي داده ميشود؛  

 • بند 4 :

  اوراق ااريار فروش تبعي :ورقه بهاداري ا ست كه بر ا ساس آن، ااريار فروش تعداد م شخ صي از دارايي بايه مطابق شرايط ت ويه تعهدات اعلامي در اطلاعيه عرضه در سررسيد به اريدار آن داده ميشود؛  

 • بند 5 :

  دارايي بايه: اوراق بهاداري كه اوراق ااريار فروش تبعي و يا ااريار اريد تبعي مبرني بر آن است؛  

 • بند 6 :

  بيانيه ري ك: فرمي ا ست كه بيش از آغاز معاملات در بازار م شرقه به ام ضاي م شرري مي ر سد و حاكي از آگاهي و بذيرش كاما مشرري از ري ك معامده و كديه قوانين و مقررات مرتبط با آن در بازار مي باشد؛  

 • بند 7 :

  حداقا حمم عرضۀ روزانه: حداقا تعداد اوراق ااريار فروش تبعي قابا عرضه توسط عرضهكننده در يك روز است؛  

 • بند 8 :

  ا ارت: مبدغي ا ست كه از عر ضه كننده و يا دارنده اوراق ااريار فروش تبعي در صورت عدم رعايت ضوابط اين د سرورامعما ااذ ميشود؛  §بند 9 :

  دورۀ معاملاتي: فاصتتدۀ زماني بين اومين روز معاملاتي و آارين روز معاملاتي اوراق ااريار فروش تبعي استتت كه در اطلاعيه عرضتته اعلام ميشود؛  

 • بند 10 :

  سرر سيد: آارين روز دوره معاملاتي ا ست كه بس از بايان جد ه معاملاتي آن روز، ح ب مورد اوراق ااريار فروش تبعي يا اوراق ااريار اريد تبعي قابديت اعمال دارد؛  

 • بند 11 :

  سق  اريد: حداكثر تعداد اوراق ااريار فروش تبعي است كه ميتواند توسط هر كد معاملاتي مماز اريداري شود؛  

 • بند 12 :

  عرضهكننده: شخصي است كه بس از تأييد بورس، مطابق با شرايط اعلامي در اطلاعيه عرضه اوراق ااريار فروش تبعي، براي اومين بار ن بت به عرضه اوراق ااريار فروش تبعي اقدام مي كند؛  

 • بند 13 :

  فرم دراواست عرضه و تعهد ت ويه: فرمي كه عرضه كننده، مشخصات اوراق ااريار فروش تبعي و تعهدات عرضه را به بورس اعلام مي كند و فرمت آن به تصويب بورس مي رسد؛ 

   

 • بند 14 :

  فرم دراواست معاملات ثانويه: فرمي است كه دارنده اوراق ااريار فروش تبعي در اواست اود مبني بر واگذاري اوراق ااريار فروش تبعي و دارايي بايه آن به اريدار جديد را به بورس اعلام مي كند و فرمت آن به تصويب بورس مي رسد؛  

 • بند 15 :

  قرارداد في مابين مشرري و كارگزار :قراردادي است كه بين مشرري و كارگزار منعقد و حقوق و تعهدات طرفين بر اساس آن مشخص ميشود. مفاد اين قرارداد توسط بورس تعيين ميشود؛

 • بند 16 :

  قيمت اعمال: قيمري است كه ح ب مورد اوراق ااريار فروش تبعي يا ااريار اريد تبعي با آن قيمت در سررسيد ت ويه مي شود؛  

 • بند 17 :

  قيمت مبناي دارايي بايه: قيمري است كه اساس مهاسبات ت ويه نقدي اوراق ااريار فروش تبعي يا اوراق ااريار اريد تبعي بوده و توسط بورس تعيين و در اطلاعيه عرضه ذكر مي شود؛  

 • بند 18 :

  كا حمم عرضه: حداكثر تعداد اوراق ااريار فروش تبعي كه از سوي عرضه كننده طي دوره معاملاتي، عرضه مي شود؛  

 • بند 19 :

كميره انرشار: كميره اي است كه به منظور بررسي دراواست انرشار اوراق ااريار فروش تبعي مطابق مفاد اين دسرورامعما تشكيا مي شود .

 

 

 

 

 

 

فصل دو - مشخصات اوراق اختيار فروش تبعي :

oماده 2 :

مشخصات اوراق ااريار فروش تبعي شاما موارد زير است :

11( سررسيد؛

1( نماد معاملاتي؛

12( شرايط ت ويه تعهدات؛

2( دارايي بايه؛

13( شرايط انمام معاملات ثانويه در صورت وجود؛

3( عرضهكننده؛

14( شرايط بازارگرداني در صورت وجود؛

4( كارگزار عرضهكننده؛

15( زمانبندي فرآيند اعمال؛

5( حداقا حمم عرضه روزانه؛

16( نهوه تعيين قيمت مبناي دارايي بايه؛

6( كا حمم عرضه؛

17( واحد بومي قيمت؛

7( سق اريد؛

18( ا ارتها؛

8(مهدوديتهاي معاملاتي؛

19( ساعات و روزهاي معاملاتي؛

9( قيمت اعمال؛

20( كارمزدها؛

10( دورۀ معاملاتي؛

 تبصره 1 :

بندهاي) 1( تا) 19( مشخصات اوراق توسط بورس و بند ) 20( توسط سازمان تعيين مي شود .

 • تبصره 2 :

  روزهاي انمام معامده و زمان شتتروو و بايان جد تته معاملاتي و تغييرات آن توستتط بورس تعيين و حداقا دو روز كاري قبا از اجرا ،توسط بورس اطلاو رساني مي شود .

 • تبصره 3 :

  مديرعاما بورس ميرواند ساعات شروو و ااتمه و طول جد ۀ معاملاتي را در صورت بروز ا شكالات فني در سامانۀ معاملاتي تغيير دهد. اين تغييرات بايد بلافاصده از طريق سايت رسمي بورس و سامانۀ معاملاتي به اطلاو عموم برسد .بورس بايد م رندات مربوط به اشكالات فني سامانۀ معاملاتي را در سوابق اود نگهداري و ح ب دراواست به سازمان ارائه كند .

 • تبصره 4 :

  انمام معاملات ثانويه منوط به ايماد زيرساات فني مي باشد.

   

 • تبصره 5 :

كديۀ بندهاي مندرج در مش خص ات اوراق ااريار فروش تبعي در قامب اطلاعيه عرض ه حداقا يك روز كاري بيش از عرض ه توس ط بورس به اطلاو عموم ميرسد .

 • ماده 3 :

  چنانچه هر يك از مواعد تعيين شده در اطلاعيه عر ضه م صادف با روزهاي تعطيا ر سمي با شد، اومين روز كاري بس از ايام تعطيا ،ملاك مهاسبه است .

 • ماده 4 :

  تصميم گيري در اصوص صدور مموز انرشار اوراق ااريار فروش تبعي در كميره انرشار انمام مي گيرد .

 • ماده 5 :

  كميره انرشار از سه عضو و يك دبير به شرح زير تشكيا مي شود:

 • نماينده سازمان به انرخاب معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران )به عنوان رئيس(؛
 • نماينده بورس به انرخاب هيأت مديره آن شركت )به عنوان دبير(؛
 • نماينده شركت سپرده گذاري مركزي به انرخاب هيأت مديره آن شركت؛

§تبصره :

تشكيا جد ه و اتخاذ تصميم منوط به حضور و موافقت اكثريت اعضاء مي باشد.

 • ماده 6 :

  صدور مموز انرشار اوراق ااريار فروش تبعي منوط به انمام وظاي  زير توسط كميره انرشار است:

 • احراز توانايي مامي عرضه كننده جهت ايفاي تعهدات موضوو اين دسرورامعما؛
 • تعيين ميزان و نوو وثايق و تضامين مورد نياز جهت انرشار اوراق ااريار فروش تبعي.
  • ماده 7 :

عرضهكننده، دراواست انرشار اوراق ااريار فروش تبعي را به همراه مدارك زير از طريق كارگزار عرضهكننده به بورس ارائه مينمايد:

 • 1-موارد بند 2 تا 14 موضوو ماده 2
 • 2-گزارش توجيهي
 • 3-تضامين و وثايق بيشنهادي
 • 4-ساير موارد ح ب تشخيص بورس يا كميره انرشار
 • تبصره 1 :

  گزارش توجيهي بايد مطابق فرمت مورد تأييد كميره انرشار، توسط عرضه كننده تكميا و به تأييد دارندگان امضاي مماز برسد .

 • تبصره 2 :

در صورتي كه عرضه كننده از مصاديق نهادهاي مامي موضوو بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا باشد، بايد تأييديه مديريت نظارت بر نهادهاي مامي سازمان مبني بر امكان عرضه اوراق ااريار فروش تبعي را نيز ارائه نمايد .

 • ماده 8 :

  در صورتي كه م رندات و مدارك موضوو ماده 7 به صورت كاما به بورس ارائه گردد، بورس موظ  است بس از حصول اطمينان از رعايت مقررات، مدارك موضوو بند 2 ماده 7 و نيز بند 18 ماده 2 را به كميره انرشار ارسال نمايد. كميره انرشار موظ  است مدارك و م رندات دريافري را بررس ي و حداكثر ظرف بنز روز كاري مراتب تاييد و يا عدم تاييد اود را در اص وص انرش ار اوراق ااريار فروش تبعي به بورس اعلام نمايد. بورس موظ  است حداكثر ظرف دو روز كاري مراتب را به اطلاو كارگزار عرضه كننده برساند .

 • ماده 9 :

  در صورت صدور مموز انر شار، عر ضه كننده موظ  ا ست اقدامات لازم را جهت توديع وثايق و ت ضامين نزد شركت سپرده گذاري مركزي انمام دهد .

 • ماده 10 :

  عرضۀ اوراق ااريار فروش تبعي به روش حراج در بورس انمام مي شود.

 • ماده 11 :

معاملات اوراق ااريار فروش تبعي بدون مهدوديت دامنه نوسان قيمت صورت ميگيرد، مگر اينكه بورس مهدوديري را تعيين نمايد .

در اين صورت، موضوو بايد حداقا يك روز كاري قبا از اجرا توسط بورس اطلاورساني شود .

 

فصل سه - ثبت سفارش مشتريان :

 • ماده 12 :

  كارگزاران يا كارگزار/معامده گراني مماز به انمام معاملات در بازار مشرقه ه رند كه مموز لازم را از سازمان ااذ كرده و عضو بورس باشند و به تشخيص سازمان نرم افزارهاي آن كارگزاري امكانات لازم براي انمام معاملات اوراق ااريار فروش تبعي را داشره باشد .

  فعاميت در بازار مشرقه به منزمه بذيرش مفاد اين دسرورامعما و ساير مقررات مربوطه توسط كارگزار يا كارگزار/معامده گر ميباشد .

 • ماده 13 :

  بورس مي تواند براي كارگزاران مماز به دستتررستتي به ستتامانۀ معاملاتي و مشتترريان بر��ي انمام معاملات اوراق ااريار فروش تبعي ،مهدوديت هايي با تأييد سازمان تعيين نمايد .

 • ماده 14 :

  همۀ مشرريان به منظور فعاميت در بازار مشرقه بايد فرم بيانيۀ ري ك و قرارداد في مابين مشرري و كارگزار را نزد كارگزار تكميا و امضا كنند. فرم بيانيۀ ري ك و قرارداد في مابين مشرري و كارگزار توسط بورس تهيه و ابلاغ ميشود .

 • ماده 15 :

  انواو سفارش و اعربار آن در بازار م شرقه ح ب مورد به شرح د سرورامعما هاي اجرايي نهوۀ انمام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، مصوب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهاداراست كه بر اساس ملاحظات فني، توسط بورس انرخاب مي شود .

 • ماده 16 :

  شنا سايي و احراز هويت، دريافت و ثبت سفارش م شرريان و نگهداري سوابق معاملات و ت ويۀ آنها برا ساس مقررات مربوطه انمام ميشود .

 • ماده 17 :

كارگزار بايد در دفاتر اود براي هر مشرري، سرفصا جداگانه اي ايماد كند و در زمان اجراي سفارشهاي مشرري از كفايت وجوه يا اعربار در ح اب وي اطمينان يابد .

فصل چهار - نحوه انجام معاملات :

 • ماده 18 :

  مراحا انمام معاملات در بازار مشرقه ح ب مورد براساس دسرورامعما هاي اجرايي نهوۀ انمام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، مصوب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تعيين ميشود .

 • ماده 19 :

  اگر كارگزار به دميا اطاي كاربري يا ستتامانۀ معاملاتي، ن تتبت به معاملات معررب باشتتد، بايد مراتب اعرراب اود را با ذكر دميابراي رسيدگي تا بايان معاملات همان روز به بورس اعلام كند. تصميم مديرعاما بورس در اين زمينه لازمالاجرا است .

 • ماده 20 :

  اگر ظن دسركاري قيمت در معاملات وجود داشره باشد يا تغييرات غيرعادي در قيمت اوراق ااريار فروش تبعي مشاهده شود، بورس ميتواند ضمن اعلام به عموم، نماد معاملاتي را حداكثر به مدت يك جد ۀ معاملاتي مروق  نمايد. همچنين، سازمان مي تواند راسًاً يا به بيش نهاد بورس، نماد معاملاتي را تا بنز روزكاري با اطلاو به بازار مروق  نمايد. بازگش ايي ممدد نماد، ح ب مورد، براس اس دس رور مروق كنندۀ نماد معاملاتي امكانبذير اس ت. معاملات مرأثر از اقدامات فوق به تش خيص مقام دس روردهنده، توس ط بورس تأييد نمي گردد .

 • ماده 21 :

  در ص ورت وجود معاملات ثانويه، عرض ه كننده مي تواند يك يا چند بازارگردان داراي مموز را جهت بازارگرداني اوراق ااريار فروش تبعي به بورس معرفي نمايد. شرايط بازارگرداني بس از تأييد بورس اطلاورساني مي شود .

 • ماده 22 :

    در فرآيند عرضتتته و ح تتتب مورد معاملات ثانويه اوراق ااريار فروش تبعي، اريدار نميتواند بيش از تعداد دارايي بايه اي كه در ااريار دارد، اوراق ااريار فروش تبعي اريداري نمايد، مذا ممموو تعداد اوراق ااريار فروش تبعي تهت مامكيت هر شتتخص در بايان هر روز معاملاتي، حداكثر بايد به تعداد كا دارايي بايه مرعدق به آن شخص با رعايت سق  اريد هر كد معاملاتي در اطلاعيه عرضه باشد .

 • ماده 23 :

در صورتي كه در فرآيند عر ضه و ح ب مورد معاملات ثانويه در بايان هر جد ه معاملاتي و نيز در سرر سيد، ممموو تعداد اوراق ااريار فروش تبعي تهت مامكيت هر شخص از ممموو تعداد دارايي بايۀ تهت مامكيت وي و يا سق  اريد اعلامي در اطلاعيه عرضه براي هر كد در بايان هر روز بيشرر باشد، اوراق ااريار فروش تبعي مازاد، فاقد اعربار بوده و مبدغ بردااري توسط سرمايه گذار بس از ك ر هزينه هاي مربوطه، به عنوان ا ارت به عرضه كننده تعدق مي گيرد .

§تبصره :

در صورت دراوا ست عر ضه كننده و موافقت بورس، اريداران مدزم ه رند دارايي بايه اوراق ااريار فروش تبعي را صرفاً از عر ضه كننده اريداري نمايند .

 

فصل پنج - اعمال :

 • ماده 24 :

  اعمال اوراق ااريار فروش تبعي منوط به ارائه دراواستتتت اعمال از ستتتوي دارنده اوراق ااريار فروش تبعي از طريق كارگزار وي يا بورس مربوطه به شركت سپرده گذاري مركزي مطابق با زمان بندي فرآيند اعمال و طبق فرمت و رويه اعلامي شركت سپرده گذاري مركزي در اطلاعيه عر ضه مي با شد. در صورت عدم ارائه دراوا ست از سوي دارنده اوراق در مهدت مقرر، اوراق ااريار فروش تبعي ،اِعِمالنشده تدقي مي شود و عرضه كننده م ئوميري در اصوص عدم اعمال دارنده اوراق ندارد .

 • ماده 25 :

در صورت ارائه دراواست اعمال طي مهدت مقرر، ح ب مورد اقدامات زير توسط شركت سپرده گذاري مركزي، انمام مي شود :

 • بند الف :

  انرقال دارايي بايه با آارين قيمت اعمال اعلامي توسط بورس از دارنده اوراق ااريار فروش تبعي به عرضه كننده؛  

 • بند ب :

  برداات مابه امرفاوت آارين قيمت اعمال اعلامي توستط بورس و قيمت مبناي دارايي بايه در ستررستيد به صتورت نقدي، از ستوي عرضه كننده به دارنده اوراق ااريار فروش تبعي .

 • تبصره :

چنانچه روش اعمال به صورت برداات مابه امرفاوت قيمت اعمال و قيمت مبناي دارايي بايه به صورت نقدي از سوي عرضه كننده به دارنده اوراق ااريار فروش تبعي با شد، ت ويه تنها در صورتي انمام مي شود كه قيمت اعمال بي شرر از قيمت مبناي دارايي بايه در سررسيد باشد .

oماده 26 :

در صورتي كه عرضه كننده تعهدات اود را ايفا نكند، مشمول برداات ا اراتي به شرح زير مي شود :

 • بند الف :

  براي آن د سره از دارندگان اوراق ااريار فروش تبعي كه دارايي بايه اوراق را تا بايان جد ه معاملاتي روز سرر سيد در كد معاملاتي اود داشره اند، مبدغي مطابق با ا ارات تعيين شده در اطلاعيه عرضه مهاسبه شده و به دارنده اوراق ااريار فروش تبعي برداات مي شود .

   

 • بند ب :

به ازاي روزهاي تقويمي بين زمان سرر سيد تا زمان ايفاي تعهدات عر ضه كننده ح    ب مورد از مها واريز وجه به ح اب شركتس پرده گذاري مركزي و يا تض امين، ا ارتي به ص ورت روزانه و مرناس ب با تعداد دارايي بايه موجود در كد مامكيت آن دس ره از دارندگان اوراق ااريار فروش تبعي كه دراواس تت اعمال اود را طي مهدت مقرر ارس تال كرده و دارايي بايه را در كد مامكيت اود داشره باشند، مطابق با ا ارات تعيين شده در اطلاعيه عرضه مهاسبه و به آنها برداات مي شود .

oماده 27 :

در صورتي كه حداكثر تا بنز روز كاري بس از سررسيد، عرضه كننده به طور كاما اقدام به ت ويه تعهدات اود نكند، شركت سپرده گذاري مركزي موظ  است از مها تضامين و وثائق ااذشده ن بت به ت ويه با آن دسره از دارندگان اوراق ااريار فروش تبعي كه دراواست اعمال اود را طي مهدت مقرر ارسال كرده و دارايي بايه را در كد مامكيت اود داشره باشند، اقدام نمايد .

 • تبصره 1 :

  چنانچه بر اثر نوسان قيمت، مبدغي بيش از ميزان بدهي عرضه كننده از مها تضامين و وثايق حاصا شود، شركت سپرده گذاري موظ  است مابه امرفاوت را به ح اب اعلامي توسط عرضه كننده واريز نمايد .

 • تبصره 2 :

  نهوه توزيع وجوه حاصده ميان دارندگان اوراق به تشخيص كميره انرشار تعيين مي گردد .

 • تبصره 3 :

به منظور بوشش ري ك ناشي از عدم تكافوي تضامين و وثايق ااذ شده از عرضه كننده در ايفاي تعهدات وي ن بت به دارندگان اوراق، عر ضه كننده موظ  ا ست بيش از عر ضه و طي يك وكامت نامه ر سمي مطابق فرمت م صوب شركت سپرده گذاري مركزي ،ااريار فروش دارايي هاي مقرر در وكامت نامه را به شركت سپرده گذاري اعطا نمايد .

 • ماده 28 :

  واگذاري اوراق بهادار توثيق شده، ميتواند با تعيين بورس به يكي از روش هاي عرضه در بازار عادي، عرضه عمده يا عرضه هر حممي از سهامي كه اريد آن باعث شود ااريار انرخاب مديران شركت تغيير نمايد، در قامب معامده عمده انمام شود .

 • ماده 29 :

  كارگزار فروش نده اوراق بهادار توثيق ش ده بايد س فارش فروش ورقه بهادار را با حممي به ميزان ارزش براوردي تعهدات و ا ارات وثيقه گذار و با قيمري حداقا برابر با ستتق  مماز دامنه نوستتان قيمت ورقه بهادار در بازار عادي در ستتامانهي معاملات وارد نمايد .كارگزار فروشنده نميتواند زودتر از زمان مشخصي و بيش از مبدغ معيني كه توسط بورس تعيين مي شود، سفارش فروش را اصلاح نمايد. در هر صورت كارگزار فروشنده مدزم به فروش اوراق بهادار مورد عرضه به بهررين قيمت قابا تطبيق اواهد بود .

 • ماده 30 :

عرضه اوراق بهادار وثيقه شده در قامب معامده عمده، با رعايت موارد ذيا صورت مي گيرد :

 • بند الف :

  كاهش قيمت سفارش اريد ثبت شده در سامانه ي معاملات يا ورود سفارش با قيمري كمرر يا برابر با بالاترين سفارش اريد ثبت شده در سامانه ي معاملات، مماز نميباشد و حذف سفارش اريد، صرفاً در صورت ثبت سفارش اريد با قيمت بالاتر در سامانه ي معاملات مماز است .

 • بند ب :

  حذف سفارش فروش صرفاً به منظور ثبت سفارش فروش جديد امكانبذير است .افزايش قيمت سفارش فروش ثبت شده در سامانه ي معاملات نيز صرفاً در صورت ثبت سفارش اريد با قيمت برابر يا بالاتر از سفارش فروش ثبت شده مماز مي باشد .

 • بند ج :

در صورت ثبت سفارش اريد يا فروش با رعايت امزامات اين دسرورامعما در ده دقيقۀ باياني جد هي رسمي معاملاتي، ادامۀ رقابت به جد هي معاملاتي بعد موكول شده و كارگزاران داراي بهررين مظنههاي اريد و فروش مي باي ت سفارش اود را با همان قيمت يا قيمت بهرر در ابرداي جد هي معاملاتي بعد وارد سامانه نمايند .

oماده 31 :

درصورتيكه در سررسيد، نماد معاملاتي دارايي بايه مروق  باشد، اعمال اوراق ااريار فروش تبعي به روش زير صورت مي گيرد :

 • بند الف :

  چنانچه ت ويه تعهدات به صورت برداات مابهامرفاوت قيمت اعمال و قيمت مبناي دارايي بايه به صورت نقدي از سوي عرضه كننده به دارنده اوراق ااريار فروش تبعي باشد، ت ويه براساس آارين قيمت اعمال اعلامي بورس و آارين قيمت مبناي دارايي بايه، انمام ميشود .

 • بند ب :

چنانچه ت ويه تعهدات اوراق ااريار فروش تبعي به ص ورت انرقال دارايي بايه به قيمت اعمال از دارنده اوراق ااريار فروش تبعي به عرضه كننده باشد، براساس آارين قيمت اعمال اعلامي توسط بورس، ت ويه ميشود .

oبند 32 :

در صورتي كه به دميا توقي  و يا توثيق، امكان نقا و انرقال دارايي بايه در سررسيد ممكن نباشد، اوراق ااريار فروش تبعي مربوطهغيرقابا اعمال بوده و م ئوميت اين موضوو برعهده دارنده اوراق ااريار فروش تبعي مطابق با شرايط مقرر در فرم بيانيه ري ك مي باشد .

فصل شش - اقدامات شركتي :

 • ماده 33 :

  توق  و بازگشايي نماد معاملاتي اوراق ااريار فروش تبعي به طور همزمان با توق  و بازگشايي دارايي بايه در بازار نقد و به يك روش انمام ميشود .

 • ماده 34 :

چنانچه دارايي بايه موضوو اوراق ااريار فروش تبعي، سهام يكي از شركت هاي بذيرفره شده در بورس باشد، اقدامات شركري شاما تق يم سود و افزايش سرمايۀ ناشر سهم بايه، منمر به تعديا قيمت اعمال و تعداد اوراق ااريار فروش تبعي به شرح زير مي شود :

 • بند 1 :

  در صورتي كه اوراق ااريار فروش تبعي با هدفي غير از تأمين مامي منرشر شده باشد:

  ام ( در صورت افزايش سرمايه:

   

   

   

  ب( در صورت تصويب تق يم سود توسط مممع ناشر سهام بايه:

   

   

   

   

 • بند 2 :

  در صورتي كه اوراق ااريار فروش تبعي با هدف تأمين مامي منرشر شده باشد:

  ام  (

   

   ب( در صورت تصويب تق يم سود توسط مممع ناشر سهام بايه:

   

   تبصره 1 :

  اگر قيمت و تعداد اوراق در زمان تعديا،  شاما جزء اع شاري با شد، عدد حا صا به صورتي گرد مي شود كه اارلاف ارزش دارايي سرمايه گذار قبا و بعد از اقدام شركري حداقا شود .

 • تبصره 2 :

بورس تغييرات موضوو اين ماده را مهاسبه كرده و قبا از بازگشايي نماد معاملاتي اوراق ااريار فروش تبعي از طريق سايت رسمي اود به اطلاو عموم ميرساند .

oماده 35 :

در صورتي كه اوراق ااريار فروش تبعي، ناشي از حق تقدم اريد سهام بايه جديد شركت باشد،دارنده اوراق ااريار فروش تبعي بايد مبدغ تعيين شده در گواهي حق تقدم اريد سهام بايه جديد را ظرف مهدت مقرر به ح اب ناشر سهم بايه واريز نمايد. در غير اين صورت اوراق ااريار فروش تبعي نا شي از حق تقدم سهام بايه جديد، فاقد اعربار بوده و عر ضه كننده تعهدي در قبال اعمال آن در سررسيد اوراق ااريار فروش تبعي ندارد .

 • تبصره 1 :

  اعمال اين بخش از اوراق بس از بايان مهدت بذيره نوي ي سهام بايه است.

 • تبصره 2 :

در طرح تأمين مامي، در صورت واريز مبدغ تعيين شده در گواهي حق تقدم اريد سهام بايه جديد توسط دارنده اوراق ااريار فروش تبعي، تعهد عرضه كننده در سررسيد به ميزان مبدغ واريزي توسط دارنده اوراق، افزايش مي يابد .

oماده 36 :

چنانچه اوراق ااريار فروش تبعي ناش ي از س هام جايزه ناش ر س هم بايه باش د، اعمال اين بخش از اوراق همانند زمان بندي فرآيند اعمال اعلامي در اطلاعيه عرضه انمام مي شود .

فصل هفت - طرح تأمين مالي :

 • ماده 37 :

  در صورتي كه انر شار اوراق ااريار فروش تبعي به منظور تأمين مامي شركت ها با ا سرفاده از اريد اوراق ااريار اريد تبعي با شد ،علاوه بر موارد ذكر شده در ماده 2 اين دسرورامعما، موارد زير نيز بس از تأييد بورس در اطلاعيه عرضه به اطلاو عموم مي رسد :

  ( شرايط اشخاص مدزم به واگذاري اوراق ااريار اريدتبعي؛

  1( نماد معاملاتي اوراق ااريار اريد تبعي؛6

  ( شرايط انمام معاملات ثانويه؛

  ( قيمت اعمال اوراق ااريار اريد تبعي؛ 7

  ( ا ارتها؛

  ( سررسيد اوراق ااريار اريد تبعي؛ 8

  ( كارمزدها.

  ( حمم واگذاري اوراق ااريار اريد تبعي؛ 9

   

  ( شرايط ت ويه تعهدات در سررسيد اوراق اارياراريد تبعي؛

   

  2

  3

  4

  5

   تبصره :

  وجود فاص ده بين زمان س ررس يد اوراق ااريار فروش تبعي و اوراق ااريار اريد تبعي يا قيمت اعمال آن ها امزامي اس ت. تأييد اين موضوو توسط كميره انرشار صورت مي گيرد .

   

   

 • ماده 38 :

دارايي بايه اريداري شتتده توستتط اشتتخاص مدزم به واگذاري اوراق ااريار اريد تبعي، در همان روز معاملاتي به طور اودكار و به ميزان اوراق ااريار فروش تبعي اريداري ش ده، بدون هزينه نزد ش ركت س پرده گذاري توثيق و اوراق ااريار اريد تبعي به عرض ه كننده واگذار مي شود .

§تبصره :

تا زمان فراهم شدن شرايط فني توثيق اودكار دارايي بايه، بورس مي تواند فروش ممدد دارايي بايه موضوو اين ماده توسط دارنده اوراق ااريار فروش تبعي را تأييد نكند .

 • ماده 39 :

  اوراق ااريار اريد تبعي واگذار شده تو سط ا شخاص مدزم به واگذاري اوراق ااريار اريد تبعي به عر ضه كننده، غيرقابا معامده مي باشد.

 • ماده 40 :

انمام معاملات ثانويه اوراق ااريار فروش تبعي مو ضوو اين ف صا منوط به ارائه دراوا ست كربي از سوي ا شخاص مدزم به واگذاري اوراق ااريار اريد تبعي مطابق با فرم دراواست معاملات ثانويه به بورس بوده و بس از تأييد بورس با شرايط زير امكان بذير است :

 • بند الف :

  اعلام رفع توثيق دارايي بايه و قابديت معامده اوراق ااريار فروش تبعي به شركت سپرده گذاري مركزي توسط بورس؛  

 • بند ب :

  انمام معاملات ثانويه دارايي بايه و اوراق ااريار فروش تبعي در يك جد تتته معاملاتي توستتتط دارنده اوراق ااريار فروش تبعي به اريدار جديد اعلامي در فرم دراواست معاملات ثانويه بس از رفع توثيق دارايي بايه و اوراق ااريار فروش تبعي آن .

 • تبصره :

  در صتتتورت انمام معامده ثانويه اوراق ااريار فروش تبعي به همراه دارايي بايه آن، دارايي اريدار جديد بس از اريد اوراق ااريار فروش تبعي، به ميزان اوراق اريداري ش تده نزد ش تركت س تپرده گذاري مركزي توثيق و كديه حقوق و تعهدات مرعهد قبدي اوراق ااريار اريد تبعي به اريدار جديد اوراق ااريار فروش تبعي منرقا مي شود .

   

   

  ماده 41 :

  چنانچه دارايي بايه مو ضوو اوراق ااريار اريد تبعي واگذار شده،  سهام يكي از شركت هاي بذيرفره شده در بورس با شد، اقدامات شركري شاما تق يم سود و افزايش سرمايۀ نا شر سهم بايه، منمر به تعديا قيمت اعمال و تعداد اوراق ااريار اريد تبعي واگذار شده مطابق با ماده 34 اين دسرورامعما مي گردد .

 • تبصره :

تاريخ اعمال اين بخش از اوراق بس از بايان مهدت بذيره نوي ي سهام بايه است و عرضه كننده در صورتي مي تواند ن بت به اعمال اين بخش از اوراق اقدام نمايد كه دارنده اوراق ااريار فروش تبعي، مبدغ تعيين ش ده در گواهي حق تقدم اريد س هام بايه جديد را واريز كند .

oماده 42 :

نهوه و زمان بندي فرآيند اعمال اوراق ااريار اريد تبعي واگذار شده، مطابق فصا بنمم اين دسرورامعما است .

 • تبصره 1 :

  تعداد اوراق ااريار اريد تبعي همواره معادل تعداد اوراق ااريار فروش تبعي قابا اعمال اواهد بود .

 • تبصره 2 :

  چنانچه در سرر سيد اوراق ااريار فروش تبعي، ا شخاص مدزم به واگذاري اوراق ااريار اريد تبعي ن بت به اعمال اوراق اود اقدام نمايند، به ميزان اوراق ااريار فروش تبعي اعمال شتتده، اوراق ااريار اريد تبعي واگذار شتتده توستتط آنها به عرضتته كننده، در كد مامكيت عرضه كننده مدغي و بلااثر مي شود .

 • تبصره 3 :

  چنانچه روش اعمال به صتورت برداات مابهامرفاوت قيمت اعمال و قيمت مبناي دارايي بايه به صتورت نقدي از ستوي واگذار كننده ااريار اريد تبعي به عرضه كننده باشد، ت ويه تنها در صورتي انمام مي شود كه قيمت اعمال كمرر از قيمت مبناي دارايي بايه در سررسيد باشد .

 • تبصره 4 :

در صتتتورتيكه روش اعمال به صتتتورت انرقال دارايي بايه با آارين قيمت اعمال اعلامي توستتتط بورس از دارنده اوراق ااريار اريدتبعيبه عرض هكننده باش د ،اجراي دراواس ت اعمال قرارداد ااريار اريد تبعي، م ردزم تأمين ارزش اعمال قرارداد به علاوه هزينههاي اعمال تو سط عر ضهكننده، مطابق زمانبندي و رويه اعلامي شركت سپردهگذاري مركزي در اطلاعيه عر ضه ميبا شد. در صتتتورت عدم تامين ارزش اعمال مطابق زمانبندي و رويه اعلامي، ااريار اريد تبعي قابا اعمال نخواهد بود و دارايي بايه اريداري شده توسط اشخاص مدزم به واگذاري اوراقاارياراريد تبعي از توثيق اارج و در مامكيت آنها قرار اواهد گرفت.

فصل هشت - ساير موارد :

 • ماده 43 :

  نرخ كارمزد معاملات، كارمزد اعمال، كارمزد بذيرش و هزينه توثيق ح ب مورد به بيشنهاد بورس و سپرده گذاري مركزي به تصويب هيأت مديره سازمان مي رسد .

 • ماده 44 :

  كديه موارد اطلاو رساني ذكرشده در اين دسرورامعما بايد از طريق سايت رسمي بورس اعلام شود .

 • ماده 45 :

  موارد تص ريحنش ده در اين دس رورامعما، تابع مقررات مرتبط در دس رورامعما معاملات قرارداد ااريار معامده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران است.

 • مؤخره :

اين د سرورامعما در 45 ماده و 25 تب صره در تاريخ 14/06/1397 به ت صويب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار ر سيد و با تصويب آن، دسرورامعما عرضۀ اوراق ااريار فروش تبعي براي سهام شركت هاي بذيرفره شده در بورس اوراق بهادار تهران ن خ مي شود .

 

بورس کالامعاملات آنلاین اکسیرمعاملات آنلاین قدیممعاملات آفلاینسهام عدالتثبت نام غیر حضوریاحراز هویت غیر حضوری