آشنایی با ابزار اختیار

آشنایی با ابزار اختیار

نویسنده: واحد تحلیل

۱۴۰۲/۰۱/۲۰
اوراق اختیار معامله بیانگر حق یا اختیاری برای خرید یا فروش دارایی خاصی است که توسط برخی از سرمایه گذاران ایجاد می شود.
این نوع از اوراق بهادار دارای دو نوع اختیار خرید و اختیار فروش است که به دو صورت آمریکایی و اروپایی انتشار می یابد. در نوع اروپایی اختیار معامله تنها در روز سر رسید قابلیت اعمال دارد ولی در اختیار معاملات آمریکایی در روزهای پیش از سر رسید نیز می توان آن را اعمال نمود. توجه شود که آمریکایی یا اروپایی بودن اختیار معاملات هیچ ارتباطی به مکان انتشار اختیار معاملات ندارد.

اختیار خرید 
ورقه بهاداری است که به موجب آن صادر کننده (فروشنده اختیار خرید) به خریدار این اختیار را می دهد تا در تاریخ معینی، دارایی مشخصی را در قیمت توافقی از پیش تعیین شده از وی خریداری نماید. فرد سرمایه گذار (خریدار اختیار خرید) نیز برای تحصیل ورقه اختیار خرید هزینه ای را به فروشنده اختیار خرید پرداخت می نماید که به آن Mc  می گوییم.

اختیار فروش 
ورقه بهاداری است که صادر کننده (فروشنده اختیار فروش) به موجب آن به خریدار اختیار فروش این اختیار را می دهد که تا (در) تاریخ معین دارایی مشخصی را با قیمت توافقی از پیش تعیین شده به وی (صادر کننده) بفروشد. فرد سرمایه گذار (خریدار اختیار فروش) نیز برای تحصیل ورقه اختیار فروش هزینه ای را به فروشنده اختیار فروش پرداخت می نماید که به آن Mp  می گوییم.

اوراق اختيار فروش تبعی
اختيار فروش تبعي ورقه بهاداري است كه بر اساس آن، دارنده آن می‌تواند به شرط مالکیت دارایی پایه (سهام یا اوارقی که اختیار فروش تبعی بر روی آن منتشر می‌شود)، دارايي پايه خود را با قيمت مشخص ‌(قيمت اعمال) و در تاريخ مشخص (تاريخ اعمال يا سررسيد)، به فروشنده بفروشد. از سوی دیگر، مطابق با شرايط تسويه تعهدات اعلامي، خریدار می‌تواند به شرط موافقت فروشنده، بجای فروش دارایی پایه خود، معادل مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی دارایی پایه از فروشنده، وجوه دریافت نماید.
بورس کالامعاملات آنلاین اکسیرمعاملات آنلاین قدیممعاملات آفلاینسهام عدالت